Creative AI Camp Schedule for Incoming Society

13-Nov-18
17.00
Register Pre-Camp
18.00
Dinner
19.00
Start Pre-Camp
19.30
Pre-Camp
21.00
Close Pre-Camp

14-Nov-18
7.00
Breakfast
8.00
Register
9.15
Grand Opening Ceremony
10.30
Coffee Break 15 mins
10.45
Creative AI & Robotics help human and society happier and better
12.00
Lunch
13.00
AI Education Platform Success Story in Singapore
13.45
Ice Breaking
14.30
Congratulations/Road Map for CAI Camp Journey/Code of conduct
15.00
Overview AI and Creative AI convergence for Retail Business Sense
18.00
Dinner
19.00
Recap Day summary
19.15
GO Game
20.15
Coffee Break
20.30
GO Game
21.00
Close day

15-Nov-18
7.00
Breakfast
8.00
Creative Foundation of AI (Intelligent System) to create giving and sharing Creative AI application to society I
10.00
Coffee Break
10.15
Creative Foundation of AI (Intelligent System) to create giving and sharing Creative AI application to society II
11.30
Creative Human Centric Design I
12.30
Lunch
13.15
Creative Human Centric Design II
14.45
Coffee Break
15.15
Creative AI Platform I
18.00
Dinner
19.00
Recap Day summary
19.15
GO Game
20.15
Coffee Break
20.30
GO Game
21.30
Close day

16-Nov-18
7.00
Breakfast
8.00
Creative AI Platform I (cont.)
9.00
Creative AI Platform II
10.00
Coffee Break
11.30
Creative AI Platform II (cont.)
12.30
Lunch
13.00
Creative AI Convolution
15.00
Coffee Break
15.30
Creative AI Convolution (cont.)
18.00
Dinner
19.00
Recab Day summary
19.15
GO Game
20.15
Coffee Break
20.30
Creative GO Game Competition
21.30
Close day

17-Nov-18
7.00
Breakfast
8.00
Pitching Group No 1
8.30
Pitching Group No 2
9.00
Pitching Group No 3
9.30
Pitching Group No 4
10.00
Pitching Group No 5
10.30
Pitching Group No 6
11.00
Pitching Group No 7
11.30
Pitching Group No 8
12.00
Announce Award / Closing ceremony
12.30
Lunch
14.00
Drop off students to Airport

Camp dress code
14-Nov-18
School uniform
15-Nov-18
School sportswear
16-Nov-18
School sportswear
17-Nov-18
School uniform

Remarks : The schedule will update on www.caicamp.com

ระเบียบการปฏิบัติโครงการ Creative AI for Incoming Society

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการค่ายสหวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดแก่สมาชิก คือ กิจกรรมที่พัฒนาการทางสหวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม กิริยามารยาทอันงดงามตามวัฒนธรรมไทย คณะผู้จัดงานจึงกำหนดข้อปฎิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างการเข้าค่ายของโครงการ Creative AI for Incoming Societyไว้ดังนี้

ข้อปฏิบัติการเข้าค่าย
 1. เข้าห้องพักไม่ช้ากว่า 21.30. (มีการตรวจสอบทุกระยะ)
 2. ห้องพักจัดพื้นที่แยกชาย หญิง ไม่ปะปนกัน ดังนั้นไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้พัก
 3. ไม่ทำให้ทรัพย์สินในห้องพักเสียหาย
 4. ไม่กระทำการอันใดเป็นการรบกวนผู้อื่น แสดงกิริยาสุภาพต่อตนเองและผู้อื่น
 5. ดูแลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของตนเอง และเพื่อนสมาชิกค่าย
 6. รักษาความสะอาดของสถานที่พักทั้งห้องนอน ห้องน้ำ และบริเวณทั่วไป
 7. ปฏิบัติตามระเบียบที่สถานที่พักนั้นๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพของมึนเมา หรือกระทำสิ่งผิดกฎหมาย
 8. ห้ามพกอาวุธ ของมีคม หรือสิ่งอันตรายใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าพักในค่าย
ข้อปฏิบัติสำหรับการเรียน
 1. ตรงต่อเวลา (ตามตารางเรียนที่กำหนด)
 2. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าค่ายของโครงการ Creative AI for Incoming Society
 3. ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอย่างเต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 4. ฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะการใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เชิงออกแบบ เชิงระบบ
 5. มีความสุภาพต่อวิทยากร ผู้ร่วมสอน อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมโครงการ
 6. หากมีกิจจำเป็น เช่น เจ็บป่วย จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ พี่เลี้ยงวิชาการ หรือผู้ประสานงานค่าย ทราบโดยด่วน
 7. หากนักเรียนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือขัดกับข้อปฏิบัติการเข้าค่ายของโครงการ Creative AI for Incoming Societyจะเรียกมาตักเตือนเบื้องต้น
 8. หากไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าค่ายของโครงการ Creative AI for Incoming Societyจะแจ้งผู้ปกครอง หรือครูที่โรงเรียน และพิจารณาให้ออกจากค่าย ฯ ทันที
 9. หากนักเรียนเข้าค่ายฯ ต่ำกว่า 80 % ของชั่วโมงการเข้าค่ายทั้งหมด จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย เพื่อมีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ และไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในการเข้าค่ายฯ
 10. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกค่ายฯเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นๆไม่ว่ากรณีใด ๆ (หากเป็นกรณีที่จำเป็นหลีกเหลี่ยงไม่ได้ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป)
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาเรื่องที่ พัก หรือปัญหาทั่วๆ ไป ให้ติดต่อ กองอำนวยการของค่าย
*** ในกรณีที่กระทำผิดระเบียบฯ ครั้งแรกจะได้รับการสอบสวนและตักเตือน ถ้ากระทำอีกครั้ง จะถูกพิจารณาให้ ออกจากค่าย ฯ และรายงานไปยังโรงเรียน
*** ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

โรงแรม E88

การเดินทาง

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) : สถานีพระโขนง ทางออก 3

รถยนต์ส่วนตัว : ขับมาที่ถนนสุขุมวิทผ่านที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(อยู่ฝั่งซ้ายมือ) ให้มองที่สะพานลอยเลี้ยวเข้าโครงการ W–District ก่อนจะขึ้นสะพานลอยอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท69 และซอยสุขุมวิท71

ข้อมูลโรงแรม