About

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจของสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์

พัฒนา ยกระดับ การนำความรู้ของบุคลากรในองค์กรให้ใช้ AI ได้อย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐาน

บริหาร สร้างพัฒนาหลักสูตรและวิชาด้าน Creative AI ในสถาบันการศึกษาและหน่วยธุรกิจ

ศูนย์กลาง แหล่งความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ไม่ล้าและล้ำสมัยด้าน AI เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสการสร้างธุรกิจใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

Our Leader

Mr.Puay Sasiphongpairoege
Mr.Puay SasiphongpairoegeAssistant Chief information technology officer (ACIO)
Creative AI Division
CP All Public Company Limited