ซีพี ออลล์” จับมือภาคเอกชน และภาคการศึกษาไทย

Creative AI Camp” คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมปลายอาชีวะ ร่วมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ AI อย่างรอบด้าน ปั้น “พลเมือง AI สร้างสรรค์” เพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย. 61 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน  ซีพี ออลล์  จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ มีความรู้ ความสามารถด้าน AI : Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ผ่านค่าย “Creative AI Camp” หรือ CAIC  นับได้ว่าเป็นโครงการแรกของโลกที่นำความรู้  AI ด้านเทคโนโลยีมาผสมผสานกับหมากล้อม (GO) ซึ่งเป็นเกมกีฬาปรัชญาการดำเนินชีวิต จัดให้กับเยาวชนของชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก อาทิ  Dr.ANG Marcelo H.Jr Associate Professor Head of Advanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และนักวิชาการอื่นๆ อีกหลายคน แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน เพื่อยกระดับเยาวชนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

Send me an email when this page has been updated